Content:

 
Frode F. Jacobsen

Omsorg

Michael 2010; 7: 167-70.

«Den disiplinerte godhet er ikke bare en etteraping av det gode. En kan også voldta den andres og sin egen sjel med sin godhet. En tar [verken hensyn] til den andres eller til sin egen... Les mer »

Oddvar Førland

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Michael 2010;7:171-80.

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår kan forstås med basis i ulike fagtradisjoner. Mitt utgangspunkt er sykepleie, sosiologi og filosofi, men også her er det ulike posisjoner.... Les mer »

Jeanne Boge, Kjell Kristoffersen, Kari Martinsen

Omsorg for den samfunnsnyttige kroppen

Michael 2010;7:181-9.

Den franske filosofen Michel Foucault argumenterte for at ein har styrt moderne samfunn ved hjelp av samankoplingar mellom kroppslege praksisar og vitskap. Denne styringsforma kalla han... Les mer »

Toril Midtbø og Solveig Hauge

Når menneske vert «kalkulerbare ting» – om Skjervheim si tenking og geriatrisk helseteneste

Michael 2010; 7: 190-7.

Den norske filosofen Hans Skjervheim er mellom anna kjend for sine tankar om dialog mellom menneske. Vi tek utgangspunkt i delar av Skjervheim si tenking og drøftar korleis filosofisk... Les mer »

Frode F. Jacobsen

Omsorgens kroppslige og arkitektoniske vilkår: et fokus på kontinuitet framfor endring i omsorgsarbeid i norske sykehjem

Michael 2010;7:198-217.

Omsorg i sykehjem finner sted i ulike arkitektoniske og fysiske omgivelser der disse omgivelsene, som også inkluderer sykehjemmets nære omgivelser og nabolag, blir en viktig dimensjon i... Les mer »

Christine Øye

Omsorgens vilkår: Om gaver og tjenester som del av relasjonsdannelse i institusjonspsykiatrien når brukermedvirkning skal vektlegges

Michael 2010;7:218-33.

Brukermedvirkning har de siste årene vært vektlagt som en politisk målsetting i organiseringen av psykiatrihelsetjenestene. Vektlegging av brukermedvirkning har fått... Les mer »

Lars Kyte og Solveig Hauge

Mennesket i DRG-systemets bilde – helt eller stykkpriset og delt?

Michael 2010; 7: 234-43.

Innsatsstyrt finansiering via DRG-systemet står for en betydelig andel av finansieringen av helseforetakene i Norge. Prinsippet er at jo høyere aktiviteten i et helseforetak er, jo... Les mer »

Herdis Alvsvåg

Kjærlighet som grunnlag i helsevesenet

Michael 2010; 7: 244-53.

Kjærlighet har en viktig og selvstendig rolle i omsorgsarbeid. Kjærlighetens epikk beskriver dens natur, kjærlighetens poetikk beskriver handlingsaspektet, og... Les mer »

Tove Giske

Sårbarheit, makt og tillit: tillit - den gode bru mellom sårbarheit og makt, eksemplifisert med pasientar innlagde på sjukehus til utgreiing

Michael 2010; 7: 254-61.

Pasientar innlagde på sjukehus til utgreiing er sårbart avhengige av personalet og sjukehussystemet. Funn frå eit kvalitativt doktorgradsarbeid om slike pasientar blir... Les mer »

Kari Vevatne

Profesjonalitet, eksistensialisme og relasjonell omsorg

Michael 2010; 7: 262-9.

Relasjonell omsorg baserer seg på profesjonalitet som utvikles gjennom personlig modning. Eksistensiell teori, som i denne artikkelen baserer seg først og fremst på de Beauvoir... Les mer »

Bodil Furnes og Kari Martinsen

Ulike perspektiver på sorg og følger for omsorg og hjelp

Michael 2010; 7: 270-81.

Artikkelen retter et kritisk lys på naturvitenskapelige teorier som modell for å forstå sorg. Et naturvitenskapelig perspektiv som grunnlag for sorg, omsorg og hjelp kan... Les mer »

Åsa Roxberg

Om tröst och att trösta

Michael 2010; 7: 282-6.

Syftet med denna artikel är att undersöka tröstens innebörd, med fokus på vårdande och icke-vårdande tröst såsom den framträder i... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no